Group Members

Cheng Sze Yin, Gwen

Yongqiu Cai

Lim Hooi Ren

Lau Zhi Lin

Chan Sook Sin

Vishno Vardhan Devadas

Zhuang Dingling

Zhao Dehua

Tham Pei En

Chong Jun Wei Roy

Ng Yan Jer

Wu Guowei

Azalea Dyah Maysarah Satya, S. Si

Han Wen

Lee Chan Kok

Fathima Zahra Nashath